By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Privacy Verklaring

Yeppe verwerkt persoonsgegevens en in dit document leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt. Wij hebben geprobeerd om ons beleid zo kort en duidelijk mogelijk op te schrijven. Heeft u echter vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, te weten Wijnand Buisman (contactgegevens vindt u op de website).

Yeppe verzamelt en/of verwerkt de volgende gegevens op de volgende manieren:

 • De website yeppe.nl is gekoppeld aan Google* Analytics. Aan de hand van uw bezoek aan de website wordt uw IP-adres geregistreerd zodat wij bijvoorbeeld weten in welke leeftijdscategorie de website-bezoekers vallen en uit welke regio de website-bezoekers komen. Verder wordt geregisterd op welke manier bezoekers onze website hebben gevonden.
 • Yeppe maakt voor het versturen van e-mail gebruik van Strato*. De e-maildata worden opgeslagen op de mailserver van Strato.
 • Yeppe verzamelt data van (potentiele) trainers/flexkrachten/leraren/
  coaches/huiswerkbegeleiders/bijlesdocenten (hierna: trainers etc.). Namelijk: e-mailadres, adres, telefoonnummer, gesproken talen, leeftijd, opleidingsniveau en (gedane) studie. Verder worden alle contactmomenten bijgehouden en omschreven. Deze gegevens worden verwerkt in Teamleader.
 • Yeppe verzamelt data van medewerkers van scholen; namelijk: naam, functie, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer. Verder worden alle contactmomenten bijgehouden en omschreven. Deze gegevens worden verwerkt in Teamleader*.
 • Yeppe verzamelt data van scholen; namelijk: naam, adres, telefoonnummer en gesproken taal. Deze gegevens worden verwerkt in Teamleader.
 • Yeppe stuurt nieuwsbrieven/ updates via Mailchimp*. MailChimp bewaart e-mailadressen en namen. Onderaan de nieuwsbrief vindt u altijd een knop waarmee u zich kan uitschrijven voor de nieuwsbrieven.
 • Alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht, verzamelt en verwerkt Yeppe gegevens van deelnemers aan programma’s/trainingen van Yeppe. Deze worden dan verwerkt op een door de betreffende opdrachtgever aangedragen manier.

*Alle genoemde derde partijen werken met een eigen privacy beleid. Wij hebben ons ervan vergewist dat al deze partijen – voor zo ver wij dat kunnen inschatten – handelen naar de Algemene Verondering Gegevensbescherming (AVG).

Yeppe bewaart en verwijdert gegevens de volgende termijnen (een verzameling aan gegevens wordt hieronder een bestand genoemd):

 • Gegevens van trainers etc. worden altijd direct uit ons bestand verwijderd zodra zij hier om vragen.
 • De bestanden met gegevens van scholen en medewerkers worden jaarlijks ‘opgeschoond’. Dit houdt in dat wij gegevens waarvan wij weten dat deze niet (meer) kloppen uit het bestand verwijderen.
 • Het bestand met gegevens van trainers etc. wordt jaarlijks ‘opgeschoond’. Dit houdt in dat wij gegevens van trainers van wie wij verwachten dat wij ze niet meer zullen inzetten, uit het bestand verwijderen.
 • Gegevens die worden verzameld omdat dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende opdracht worden zo snel mogelijk en uiterlijk vier weken na afloop van een opdracht verwijderd.

Zo gaan wij verder met gegevens om:

 • Yeppe heeft gekozen voor het gebruik van Teamleader voor de verwerking van gegevens vanwege de hoge mate van bescherming van gegevens die deze partij biedt (https://blog.teamleader.nl/digitalisatie-productiviteit/gdpr/gdpr-teamleader-databeveiliging-maatregelen).
 • De hierboven genoemde gegevens worden niet gebruikt voor externe doeleinden en blijven als vanzelfsprekend geheim. Niemand anders dan medewerkers en zelfstandigen die werken voor/via Yeppe kunnen deze gegevens inzien.
 • Wij delen alleen gegevens van trainers etc. met klanten wanneer dit noodzakelijk is voor (de uitvoer van) de opdracht.
 • Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen mailen naar info@yeppe.nl.

Tot slot rest ons nog het volgende te zeggen: Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yeppe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Yeppe via info@yeppe.nl. Verder heeft u het recht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) middels deze website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Yepper worden? Samenwerken?