‘OP NAAR DE BRUGKLAS!’
DOORSTROOMTRAJECT PO-VO

‘OP NAAR DE BRUGKLAS!’
DOORSTROOM-TRAJECT
PO-VO

po
vo

Yeppe organiseert en verzorgt een ‘Op naar de brugklas!’ programma voor leerlingenvan groep 8. Met ons programma geven we leerlingen een boost waardoor de kans zo groot mogelijk wordt dat ze op het niveau terechtkomen waar ze passen en dat ze daar met vertrouwen naartoe gaan. We richten ons vooral op leerlingen die van huis uit iets minder kansen krijgen.

Het ‘Op naar de brugklas!’ programma bestaat uit vier groepsgewijze onderdelen:
rekenen, taal, thuiswerk en executieve vaardigheden/brugklasvaardigheden. Het programma bevat allerlei opdrachten, oefeningen, tips en informatie die speciaal voor groep 8 leerlingen ontwikkeld zijn om ze een voorproefje te geven op wat ze te wachten staat op de middelbare school. We gaan in op thema’s zoals vriendschap, eerste indrukken, een nieuwe klas en veranderingen maar bieden ook praktische handvatten: hoe leer je voor een SO en welke schoolspullen neem je mee? Natuurlijk laten we leerlingen ook ervaring opdoen via introductielessen in toekomstige vakken zoals geschiedenis, biologie en wiskunde. Naast de groepsgewijze begeleiding, krijgt elke deelnemer aan het ‘Op naar de brugklas!’ programma ook individuele begeleiding van de overstapmentor.Het ‘Op naar de Brugklas!’ programma wordt aangeboden aan kleine groepjes leerlingen van 8 leerlingen en wordt verzorgd:

Op de basisschool: 

12 sessies van 2 uur groepsgewijzebegeleiding

48 sessies van een half uur individuelebegeleiding per groep(bij 8 deelenemers betreft het dus 6sessies per deelnemer)

Tijdens de ‘doorstroomzomer:

Warme overdracht van het traject naarde middelbare school en onderhoudvan communicatie met leerlingentijdens de zomervakantie

Op de middelbare school:

8 sessies van een half uur individuele begeleiding per leerling

ACTIEPLAN GELIJKE KANSEN 

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, door middel van het Actieplan Gelijke Kansen, de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen beschikbaar gemaakt. Het doorstroomtraject ‘Op naar de brugklas!’ kan met deze subsidie volledig kostendekkend worden gefinancierd. Wij voldoen volledig aan de ingangseisen en bieden (bijna) volledige ontzorging aan bij het aanvragen van de subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd van 20 februari tot en met 30 april. Belangrijk om te weten: om in aanmerking te komen voor de subsidie is samenwerking met een middelbare school verplicht. Het is ook mogelijk om het doorstroomtraject bij ons af te nemen zonder samenwerking met een middelbare school. In dit geval dient de school zelf het traject te financieren. 

WIE ZIJN WIJ?  

Meer mogelijkheden, meer onderwijs. Daar staat Yeppe voor. Wij bieden onderwijsondersteuning aan op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s. Samen vangen we lesuitval op, organiseren we lestrajecten en bieden we leerlingen een extra steuntje in de rug. Dit creëert ruimte voor leraren en docenten om zich te focussen op waar het om gaat: lesgeven. Wij werken uitsluitend met scholen samen en nemen geen opdrachten van particulieren aan. Onderwijsondersteuning is voor iedereen! Bij Yeppe geloven wij dat extra begeleiding niet afhankelijk mag zijn van de grootte van de portemonnee van de ouders. 

WIE ZIJN YEPPERS?  

Onze ondersteuningstrajecten worden uitgevoerd door onze Yeppers: afstudeerders, studenten en jonge professionals vanuit verschillende studierichtingen en vakgebieden. Dit doen we deels met mensen van buiten het onderwijs, zodat een oplossing voor de ene school geen probleem oplevert voor de andere school. Elke beginnende Yepper krijgt training zodat ze, ongeacht wel of geen ervaring in het onderwijs, goed voorbereid en met de juiste kennis scholen en docenten ondersteunen. Zo helpen we enerzijds scholen en leerlingen en anderzijds laten we frisse, nieuwe en veelal jonge mensen kennismaken en groeien binnen het onderwijs. Het komt regelmatig voor dat zij zó enthousiast zijn, dat zij besluiten om in het onderwijs te blijven werken en/ of te solliciteren op een school. We zijn er trots op dat we zo zelfs een stukje bijdragen aan de afname van het lerarentekort. 

INHOUD TRAJECT

INHOUD TRAJECT

ONDERDELEN BEGELEIDING 

GROEPSBEGELEIDING 

Vanaf 8 leerlingen 
1 Yepper 
18 groepssessies
3 uur per sessie

INDIVIDUELE BEGELEIDING 

1 leerling 
1 Yepper 
8 individuele sessies 1 uur per sessie 

De begeleiding bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

01/ Executieve vaardigheden & voorbereiding op vo 

Trainingen waarbij metacognitieve vaardigheden worden aangeleerd die belangrijk zijn op de middelbare school. 

02/ Rekenen   

Er wordt ingegaan op de basis: automatiseren, contextsommen en spelenderwijs de basis herhalen. 

03/ Lezen 

Door middel van onze interactieve leesbegeleiding gaan wij leesmeters maken en het leesplezier verhogen. 

04/ Thuiswerk & ouderparticipatie  

Leerlingen krijgen opdrachten mee om thuis samen met de ouders uit te voeren. Bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek gaan, het lezen van een boek of het doorspreken van de schoolkeuze. 

TIJDLIJN TRAJECT

INHOUD TRAJECT

VEELGESTELDE VRAGEN 

#1Wat is het minimum en maximum aantal deelnemers? 

Wij werken met groepjes van 8 leerlingen en gaan dus uit van een veelvoud van 8. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 deelnemer tot 124 deelnemers. 

#2Aan welke voorwaarden moeten leerlingen voldoen om deel te mogen nemen? 

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. De schooldirecteur bepaalt voor welke leerlingen dit geldt. 

#3Wie zijn de begeleiders van Yeppe? 

De begeleiding wordt verzorgd door de studiebegeleiders van Yeppe. Dit zijn veelal afstudeerders, oudere studenten en hybride docenten in allerlei vakgebieden die graag hun steentje bijdragen aan het onderwijs. We noemen ze trainers en/of begeleiders, want ze zijn niet bevoegd en wel opgeleid. 

#4Hebben de begeleiders van Yeppe ervaring met ‘uitdagende’ leerlingen? 

Ja dat hebben ze. De begeleiders zijn voor doorstroomtrajecten, lentescholen en examentrainingen op scholen in heel Nederland geweest en hebben overal ervaring opgedaan met ‘uitdagende’ leerlingen. 

#5Wanneer kan het traject starten? 


Het traject kan starten zodra de subsidieaanvraag is ingediend. Vanaf dat moment is het traject ook subsidiabel. Wij kiezen ervoor om het traject in de periode november/december 2023 van start te laten. De exacte startdatum is in overleg en afstemming met de school. 

#6Waar vindt het traject plaats? 

Het traject vindt plaats op locatie van de basis- en middelbare school. Ook is het mogelijk om sommige onderdelen online plaats te laten vinden, zoals de individuele begeleiding. 

#7Hoe gaat de subsidieaanvraag? 

Uiterlijk 30 april 2023 dient de schooldirecteur de subsidieaanvraag in te dienen via het online formulier: www.dus-i.nl/subsidies/ doorstroomprogrammas-po-vo 

#8Kunnen jullie ons helpen met de subsidieaanvraag?  

Natuurlijk. Wij kunnen deze zelfs bijna volledig invullen.