Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Yeppe

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Yeppe voor scholen.

1. De volgende begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Yeppe – Yeppe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81028121.
 • Algemene voorwaarden – Deze Algemene Voorwaarden.
 • Opdrachtgever(s) – Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Yeppe een Opdracht verstrekt.
 • Dienst(en) – Alle producten en/of diensten die door Yeppe worden aangeboden.
 • Opdracht(en) – Elke opdracht tot het uitvoeren en/of leveren van één of meerdere diensten door Yeppe bij de Opdrachtgever.
 • Opdrachtbevestiging – Document dat wordt opgesteld door De Lesfabriek waarin de gemaakte afspraken die gelden naast de Algemene Voorwaarden en Opdrachtvoorwaarden tussen Opdrachtgever en Yeppe worden vermeld.
 • Opdrachtvoorwaarden – Voorwaarden die gelden bij een specifieke dienst en/of opdracht en die gelden naast de Opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden
 • Partij(en)– Opdrachtgever en Yeppe gezamenlijk.
 • Deelnemer(s)– Elke persoon die gebruikmaakt van een Dienst die onderdeel is van de Opdracht die door Opdrachtgever is verstrekt aan Yeppe.

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle offertes, facturen aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, contracten, opdrachtbevestigingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Yeppe.
 • Door het verstrekken van een Opdracht aan Yeppe aanvaardt de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden.
 • Yeppe heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Wanneer de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd en dit van toepassing is op (een) bestaande Opdracht(en), zal dit uiterlijk 30 dagen na deze wijziging per mail kenbaar worden gemaakt aan de Opdrachtgever.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming van een Opdracht

 • Opdrachtgever verstrekt een opdracht aan Yeppe wanneer Opdrachtgever een aanbieding of offerte van Yeppe mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) dan wel schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) accepteert.
 • Yeppe bevestigt een Opdracht uiterlijk vijftien werkdagen na het verstrekken van de Opdracht middels een Opdrachtbevestiging per e-mail.
 • De Opdrachtbevestiging bevat ten minste de gemaakte afspraken en de Opdrachtvoorwaarden

4. Uitvoering van de Opdracht

 • Yeppe zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Yeppe biedt echter geen garantie voor te behalen studieresultaten en/of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de Deelnemer.
 • Yeppe heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Yeppe aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijk zijn volledig en tijdig aan Yeppe worden verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden door Yeppe zorgvuldig verzameld, bewaard en verwerkt. Het volledige Privacy Beleid van Yeppe is in te zien via onze website yeppe.nl.

5. Vergoeding en betaling

 • De Opdrachtgever is voor de door Yeppe uitgeoefende Diensten de vergoeding verschuldigd zoals tussen de Opdrachtgever en Yeppe in de Opdrachtbevestiging is overeengekomen.
 • Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, is deze van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand.
 • Kosten die Yeppe in verband met het innen van de vergoeding dient te maken, komen voor rekening van de Opdrachtgever en worden gefixeerd op 17,5% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 100,-. Yeppe behoudt het recht de werkelijke gemaakte kosten op de Opdrachtgever te verhalen.
 • Eventuele bezwaren tegen de door Yeppe aan de Opdrachtgever verzonden factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Yeppe kenbaar te worden gemaakt. Indien Yeppe binnen vernoemde termijn geen bezwaren heeft ontvangen, wordt de factuur als correct beschouwd. De Opdrachtgever heeft dan niet langer het recht enige vordering in verband met de factuur in te stellen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Opzegging

 • Opdrachtgever en Yeppe kunnen een Opdracht te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk opzeggen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, is De Lesfabriek te allen tijde bevoegd de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn, per direct, op te zeggen in het geval de Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 • Yeppe is verder bevoegd de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn, per direct, op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijk niet van Yeppe mag worden verwacht.

7. Opschorting en ontbinding

 • Yeppe heeft het recht om haar verplichtingen met betrekking tot een Opdracht op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de Opdracht, de Opdrachtvoorwaarden, de Opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 • Opdrachtgever en Yeppe hebben het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te annuleren indien: de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan de andere partij is verleend; de andere partij in staat van faillissement is gesteld of jegens de andere partij een faillissementsaanvraag is ingediend; of de andere partij haar activiteiten staakt.
 • Alle vorderingen die Yeppe op de Opdrachtgever heeft ten tijde van de ontbinding op grond van dit artikel 7 worden vanaf het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverlet de mogelijkheid van Yeppe om de door haar geleden schade te vorderen.

8. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 • Yeppe behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die het toekomt op basis van de Auteurswet.
 • Het is zowel de Deelnemer als de Opdrachtgever niet toegestaan om door Yeppe verstrekte materialen zonder voorafgaande toestemming van Yeppe te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of ter beschikking te stellen van derden.
 • Methodes, (les)programma’s en materialen die tijdens Diensten van Yeppe worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van Yeppe. Publicatie en openbaarmaking zijn niet toegestaan.

9. Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtgever is tegenover Yeppe aansprakelijk voor alle schade die Yeppe lijdt door toedoen van de Opdrachtgever of een Deelnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Yeppe tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten door Yeppe schade lijden en welke aan de Opdrachtgever of de Deelnemer toerekenbaar is.
 • Indien Yeppe aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die Opdrachtgever lijdt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen opgenomen in dit artikel 9.
 • Yeppe is slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de directe schade. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Yeppe wordt uitgekeerd in het voorkomende geval.
 • Opdrachtgever vrijwaart Yeppe voor indirecte schade.
 • Yeppe is niet aansprakelijk wanneer schade (deels) te wijten is aan schuld, opzet en verwijtbaar handelen van de Opdrachtgever.

10. Overmacht

 • Opdrachtgever en Yeppe zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht worden alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, verstaan waarop Yeppe geen invloed kan uitoefenen en/of waardoor Yeppe niet in staat is om verplichtingen na te komen. Het betreft hier bijvoorbeeld ziekte, werkstakingen en/of arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer een Opdracht die overmacht niet (volledig) kan worden uitgevoerd, spant Yeppe zich maximaal in om een oplossing voor Opdrachtgever aan te dragen.

11. Klachten

 • Wanneer een Opdrachtgever een klacht heeft over Yeppe, dient deze klacht zo snel mogelijk bij De Yeppe onder de aandacht te worden gebracht.

12. Slotbepalingen

 • De Opdracht die door Opdrachtgever aan Yeppe wordt verstrekt, wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Opdracht, de Opdrachtbevestiging, de Opdrachtvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.